Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 
รหัส 4
ปีที่ทำโครงการ 2564
ชื่อโครงการ โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.เกาะกลาง จ.กระบี่
สถานที่ อบต.เกาะกลาง จ.กระบี่
วันที่เริ่มโครงการ 09 สิงหาคม 2564
วันสิ้นสุดโครงการ 07 ตุลาคม 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ เสรี วรพงษ์
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ)