Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 
รหัส 40
ปีที่ทำโครงการ 2564
ชื่อโครงการ สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์ ประจำปีงบประมาณ 2564
สถานที่ อบต.นราภิรมย์ จ.นครปฐม
วันที่เริ่มโครงการ 10 สิงหาคม 2564
วันสิ้นสุดโครงการ 08 กันยายน 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคปกติ)