Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 
รหัส 42
ปีที่ทำโครงการ 2564
ชื่อโครงการ สำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
สถานที่ อบต.ลำเหย จ.นครปฐม
วันที่เริ่มโครงการ 01 ตุลาคม 2564
วันสิ้นสุดโครงการ 15 ตุลาคม 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคปกติ)