Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 
รหัส 43
ปีที่ทำโครงการ 2564
ชื่อโครงการ จ้างเหมาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลเมืองสามควายเผือก ประจำปีงบประมาณ 2564
สถานที่ อบต.สามควายเผือก จ.นครปฐม
วันที่เริ่มโครงการ 29 กันยายน 2564
วันสิ้นสุดโครงการ 19 ตุลาคม 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ (ภาคปกติ)