Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 
รหัส 5
ปีที่ทำโครงการ 2564
ชื่อโครงการ โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.ห้วยยูง จ.กระบี่
สถานที่ อบต.ห้วยยูง จ.กระบี่
วันที่เริ่มโครงการ 04 สิงหาคม 2564
วันสิ้นสุดโครงการ 23 กันยายน 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ เสรี วรพงษ์
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ)