Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 
รหัส 6
ปีที่ทำโครงการ 2564
ชื่อโครงการ โครงการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 อบต.หนองชุมพลเหนือ จ.เพชรบุรี
สถานที่ อบต.หนองชุมพลเหนือ จ.เพชรบุรี
วันที่เริ่มโครงการ 09 กันยายน 2564
วันสิ้นสุดโครงการ 24 ตุลาคม 2564
ผู้รับผิดชอบโครงการ เสรี วรพงษ์
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ)