Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายวิชาเลือกเสรีของคณะ (SH Elective) Course #32

รหัสรายวิชา สมมน 118
ชื่อรายวิชา มนุษยศาสตร์กับสังคม
หน่วยกิต 2 (2-0-4)
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (Bachelor)
ประเภทรายวิชา รายวิชาเลือกเสรีของคณะ (SH Elective)
ประเภทหลักสูตร ภาษาไทย ภาคปกติ
ภาคเรียนที่เปิดสอน 1/2022 เป็นต้นไป
สถานะการเปิดสอน เปิดสอน
ผู้สอน