Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดผลงานตีพิมพ์

ปีที่ตีพิมพ์ 2013
ชื่อผลงาน A Synthesis of Research on Buddhist Psychotherapy in Schizophrenia Patients
ประเภทผลงาน Journal
ประเภทวารสาร ระดับนานาชาติ
เจ้าของผลงาน Kantatian, W.
ไฟล์ผลงาน ไม่มีไฟล์
แหล่งทุน
ชื่อวารสาร/สถานที่ตีพิมพ์ Interdisciplinary Studies Journal
DOI
หน่วยงานที่ดูแลวารสาร
ภาควิชา ภาควิชามนุษยศาสตร์