Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดผลงานตีพิมพ์

ปีที่ตีพิมพ์ 2018
ชื่อผลงาน การประเมินความต้องการจำเป็นของการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (นานาชาติ)
ประเภทผลงาน Journal
ประเภทวารสาร ระดับชาติ
เจ้าของผลงาน โสวริทธิ์ธร จันทร์แสงศรี, ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์, พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์, อริศรา เล็กสรรเสริญ
ไฟล์ผลงาน ไม่มีไฟล์
แหล่งทุน
ชื่อวารสาร/สถานที่ตีพิมพ์ Veridian E-Journal, Silpakorn University
DOI
หน่วยงานที่ดูแลวารสาร
ภาควิชา ภาควิชาศึกษาศาสตร์