Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดผลงานตีพิมพ์

ปีที่ตีพิมพ์ 2019
ชื่อผลงาน Religiosity and Happiness of the Muslim and non-Muslim Populations in Thailand.
ประเภทผลงาน Proceeding
ประเภทวารสาร ระดับชาติ
เจ้าของผลงาน สุมนา ลีลาวณิชกุล
ไฟล์ผลงาน Download
แหล่งทุน
ชื่อวารสาร/สถานที่ตีพิมพ์ Proceedings of UTCC-HMA 2019
DOI
หน่วยงานที่ดูแลวารสาร
ภาควิชา ภาควิชามนุษยศาสตร์