Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดงานวิจัย

รหัสโครงการวิจัย 24
ปีที่เริ่มโครงการวิจัย พ.ศ. 2564
ชื่อโครงการวิจัย แนวทางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
หลักสูตร
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์
งบประมาณ 599,000 THB
วันที่เริ่มโครงการวิจัย 14 กันยายน 2564
วันสิ้นสุดโครงการวิจัย 13 กันยายน 2566
ทีมวิจัย ผู้รับผิดชอบหลัก - คนางค์ คันธมธุรพจน์
แหล่งทุน
ประเภทแหล่งทุน ทุนภายนอก ในประเทศ