Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดงานวิจัย

รหัสโครงการวิจัย 4
ปีที่เริ่มโครงการวิจัย พ.ศ. 2564
ชื่อโครงการวิจัย การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลอ้อมน้อย
หลักสูตร
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์
งบประมาณ 35,000 THB
วันที่เริ่มโครงการวิจัย 01 มกราคม 2564
วันสิ้นสุดโครงการวิจัย 01 พฤษภาคม 2564
ทีมวิจัย ผู้รับผิดชอบหลัก - เสรี วรพงษ์
แหล่งทุน เทศบาลอ้อมน้อย
ประเภทแหล่งทุน ทุนภายนอก ในประเทศ