Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดงานวิจัย

รหัสโครงการวิจัย 57
ปีที่เริ่มโครงการวิจัย พ.ศ. 2565
ชื่อโครงการวิจัย โครงการการพัฒนารูปแบบการอภิบาลจัดการขยะสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs): กรณีศึกษาของ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
หลักสูตร
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์
งบประมาณ 929,000 THB
วันที่เริ่มโครงการวิจัย 01 ตุลาคม 2564
วันสิ้นสุดโครงการวิจัย 30 กันยายน 2565
ทีมวิจัย ผู้รับผิดชอบหลัก - สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
แหล่งทุน
ประเภทแหล่งทุน ภายในมหาวิทยาลัย