Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดงานวิจัย

รหัสโครงการวิจัย 8
ปีที่เริ่มโครงการวิจัย พ.ศ. 2562
ชื่อโครงการวิจัย Addressing the continuum of care among high-risk Thai men
หลักสูตร
ภาควิชา ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
งบประมาณ 2,656,881 USD
วันที่เริ่มโครงการวิจัย 01 กรกฎาคม 2562
วันสิ้นสุดโครงการวิจัย 31 พฤษภาคม 2567
ทีมวิจัย ผู้รับผิดชอบหลัก - โธมัส อี. กวาดามูซ
แหล่งทุน The U.S National Institutes of Health (NIH)
ประเภทแหล่งทุน ทุนภายนอก ต่างประเทศ