วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ 2018-02-19T07:24:02+07:00
 • ปรัชญา : ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่ มวลมนุษยชาติ

 • ปณิธาน : “สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อภูมิปัญญาของแผ่นดิน”

 • วิสัยทัศน์ (Vision) : เชื่อมโยงและรับใช้สังคมอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมและมีสุขภาวะ”

พันธกิจ (Mission)

 1. สร้างงานวิจัยที่สนับสนุนความเป็นธรรมและส่งเสริมสุขภาวะของสังคม และส่งผลกระทบต่อสังคมระดับประเทศและสากล
 2. สร้างงานวิจัยเพื่อเป็นฐานการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การสร้างเครือข่ายวิชาการ และการพัฒนาองค์กร
 3. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีหลักสูตรที่ทันสมัยสนองตอบต่อความต้องการของสังคม
 4. บริการวิชาการและพัฒนาเครือข่ายนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และประชาสัมพันธ์และสื่อสารสู่สังคม
 5. พัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล
 6. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมการทำงาน

เป้าประสงค์ (Objectives)

 1. มุ่งสร้างผลงานวิจัยที่เป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อสังคมด้านการสร้างความเป็นธรรมและส่งเสริมสุขภาวะ
 2. มุ่งสร้างผลงานวิจัยเป็นฐานการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การสร้างเครือข่ายวิชาการ และการพัฒนาองค์กร
 3. พัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลางและให้ทันต่อการใช้เครื่องมือดิจิทัล
 4. บริการวิชาการที่มีคุณภาพ ทันสมัย และหลากหลายเพื่อนำเสนอต่อสังคม
 5. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารให้เอื้อต่องานบริการการศึกษาและงานบริการวิชาการ
 6. สร้างคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีให้กับสมาชิกคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ค่านิยมหลัก(Core Values) :

H A P P Y หมายถึง
H-Holistc องค์รวม,การบูรณาการ
A-ltruism คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
P-Proud ความภาคภูมิใจ
P-Professional ความเป็นมืออาชีพ
Y-WHY สงสัยใคร่รู้ เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ (Strategies)

 1. การวิจัยเพื่อสร้างผลกระทบต่อสุขภาวะและความเป็นธรรมในสังคม
 2. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างสังคม ที่เป็นธรรม
 3. การบริการวิชาการและการสื่อสารสู่สังคม
 4. การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรเพื่อสังคมที่เป็นสุข
X