งานวิจัย

งานวิจัย 2017-12-19T13:42:12+07:00

รายการงานวิจัย

Title
Thailand’s universal coverage scheme and its impact on health-seeking behavior
 0 file(s)  342 downloads
รายการงานวิจัย ธันวาคม 19, 2017 Download
โครงการการศึกษาภูมิคุ้มกันทางใจในกลุ่มนักเรียนสายอาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร
 0 file(s)  599 downloads
รายการงานวิจัย ธันวาคม 19, 2017 Download
การศึกษาแบบแผนพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของเยาวชนในปารตี้ยา
 0 file(s)  843 downloads
รายการงานวิจัย ธันวาคม 19, 2017 Download
การวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย
 0 file(s)  545 downloads
รายการงานวิจัย ธันวาคม 19, 2017 Download
การดำรงชีพอย่างยั่งยืนของคนพิการทางการเห็น
 0 file(s)  462 downloads
รายการงานวิจัย ธันวาคม 19, 2017 Download
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาคมในการจัดการปัญหาความรุนแรงที่กระทำต่อผู้หญิงและเด็ก
 0 file(s)  422 downloads
รายการงานวิจัย ธันวาคม 19, 2017 Download
เพศวิถีของวัยรุ่นไทยในชนบทอีสาน
 0 file(s)  579 downloads
รายการงานวิจัย ธันวาคม 19, 2017 Download
วิจัยและส่งเสริมวัดเพื่อการพัฒนาการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมกรณีศึกษาวัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
 0 file(s)  141 downloads
รายการงานวิจัย ธันวาคม 19, 2017 Download
ผู้อพยพหญิงพม่าในเมืองไทยกับการข้ามพรมแดนสู่งานค้าบริการทางเพศ
 0 file(s)  316 downloads
รายการงานวิจัย ธันวาคม 19, 2017 Download
โครงการพัฒนาและจัดทำตัวชี้วัดผลงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 0 file(s)  159 downloads
รายการงานวิจัย ธันวาคม 19, 2017 Download
การพัฒนาการสื่อสารเพื่อการจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษาป่าชุมชนสะมะแก ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
 0 file(s)  76 downloads
รายการงานวิจัย ธันวาคม 19, 2017 Download
ผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
 0 file(s)  43 downloads
รายการงานวิจัย ธันวาคม 19, 2017 Download
รายงานสถานการณ์และแนวโน้มตะวันออกกลางธันวาคม 2550
 0 file(s)  26 downloads
รายการงานวิจัย ธันวาคม 19, 2017 Download
รายงานสถานการณ์และแนวโน้มตะวันออกกลางกันยายน 2550
 0 file(s)  23 downloads
รายการงานวิจัย ธันวาคม 19, 2017 Download
ตะวันออกกลางในรอบปี 2550: ถึงเวลายุติสงคราม
 0 file(s)  31 downloads
รายการงานวิจัย ธันวาคม 19, 2017 Download
รายงานสถานการณ์และแนวโน้มตะวันออกกลางกุมภาพันธ์ 2551
 0 file(s)  27 downloads
รายการงานวิจัย ธันวาคม 19, 2017 Download
รายงานสถานการณ์และแนวโน้มตะวันออกกลางมีนาคม 2551
 0 file(s)  27 downloads
รายการงานวิจัย ธันวาคม 19, 2017 Download
ปัญหาการนำผลงานวิจัยไปสู่ภาคปฏิบัติของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม
 0 file(s)  33 downloads
รายการงานวิจัย ธันวาคม 19, 2017 Download
การสืบค้นแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดอายุความทางอาญาในบริบทสังคมไทย
 0 file(s)  57 downloads
รายการงานวิจัย ธันวาคม 19, 2017 Download
การประเมินผลการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33
 0 file(s)  46 downloads
รายการงานวิจัย ธันวาคม 19, 2017 Download
การติดตามและประเมินผลการจัดการโครงการมหกรรมการแข่งกีฬาทางน้ำจังหวัดนครปฐม พ.ศ.2547
 0 file(s)  32 downloads
รายการงานวิจัย ธันวาคม 19, 2017 Download
การปลูกฝังและการเสริมสร้างคุณธรรมในเด็กและเยาวชนของชาติ
 0 file(s)  146 downloads
รายการงานวิจัย ธันวาคม 19, 2017 Download
รายงานสถานการณ์และแนวโน้มตะวันออกกลางกุมภาพันธ์ 2550
 0 file(s)  30 downloads
รายการงานวิจัย ธันวาคม 19, 2017 Download
Research Report on Adolescent Dating Violence in Bangkok Thailand(การศึกษาวิจัยเรื่องความรุนแรงในคู่รักของวัยรุ่นในกรุงเทพ ประเทศไทย)
 0 file(s)  67 downloads
รายการงานวิจัย ธันวาคม 19, 2017 Download
คู่มือการสร้างองค์ความรู้เรื่องสิทธิการเจริญพันธุ์
 0 file(s)  29 downloads
รายการงานวิจัย ธันวาคม 19, 2017 Download
การจัดทำแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัย
 0 file(s)  37 downloads
รายการงานวิจัย ธันวาคม 19, 2017 Download
การสำรวจการรับรู้ทัศนคติต่อโครงการปฏิรูประบบราชการและระดับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของข้าราชการ
 0 file(s)  79 downloads
รายการงานวิจัย ธันวาคม 19, 2017 Download
X