ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม 2017-12-20T08:27:09+07:00

ภาควิชาสังคมและสุขภาพ ได้จัดเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “Online Child Exploitation Amid Coronavirus Pandemic: What Do We Know? ผ่าน ZOOM Clound Meetings และ Youtube Live

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ภาควิชาสังคมและสุขภาพ ได้จัดเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ "Online Child Exploitation Amid Coronavirus Pandemic: What Do We Know? ผ่าน ZOOM Clound Meetings และ Youtube Live โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Yong Chul Park Professor of Law Sogang University, Assoc. Prof. Dr. Zainal Amin bin Ayub Associate Professor of Law Universiti Utara Malaysia, Dr. Lennon Yao-Chung Chang Senior Lecturer in Criminology Monash University, Assist. Prof. Dr. Ronnapoom Samakkekarom Assistant Professor of Public Health Thammasat University และ Assit. Prof. Dr. Francois Rene Lamy Assistant Professor of Sociology Mahidol University ในการร่วมเสวนาในครั้งนี้ และมี Dr. Jompon Pitaksantayothin กับ Assist. Prof. Dr. Patreeya Kitcharoen เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ผ่าน ZOOM Clound Meetings และ Youtube Live

กรกฎาคม 2nd, 2021|

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเวชระเบียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเวชระเบียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่จะจบการศึกษา และก้าวเข้าสู่โลกแห่งวิชาชีพเวชระเบียน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการประกอบวิชาชีพให้ประสบผลสำเร็จหรือการศึกษาต่อในอนาคต เพื่อปลูกจิตสำนึกนักศึกษาให้มีความรักในการประกอบวิชาชีพ ทั้งทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และพร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป และเพื่อเสริมสร้างความผูกพันระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และมหาวิทยาลัย โดยเป็นการจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง webex online meeting

มิถุนายน 26th, 2021|

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Routine to Research: R2R for Quality Development and Work Process Improvement รุ่นที่ 1 – 2

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Routine to Research: R2R for Quality Development and Work Process Improvement รุ่นที่ 1 - 2 โดย สำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีฯ กล่าวเปิดโครงการฯ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเบื้องต้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ สามารถสังเคราะห์ปัญหาจากงานประจำและพัฒนาเป็นงานวิจัย และเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 508 ชั้น 5 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มิถุนายน 23rd, 2021|

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “แฮปปี้แอโรบิค”

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม "แฮปปี้แอโรบิค" ในรูปแบบออนไลน์ขึ้น โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และได้คุณศุภพร เรืองศิลปานันต์ (ครูปริ้น) เป็นวิทยากรในการสอนครั้งนี้

มิถุนายน 17th, 2021|

งานการจัดการความรู้ (SHKM) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเพิ่มคะแนนการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA”

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 งานการจัดการความรู้ (SHKM) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเพิ่มคะแนนการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA" หนึ่งในกิจกรรมของ “โครงการแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานคุณภาพ MU AUN-QA” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม และกิจกรรมจะเป็นการเรียนรู้เทคนิคจากประสบการณ์จริงในการเพิ่มคะแนนการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ AUN-QA รูปแบบการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการจัดออนไลน์ ผ่านทาง Mahidol WebEx

มิถุนายน 17th, 2021|

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกิตติวรรณ นิ่มดิษฐ์ ที่ได้รับตำแหน่ง

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกิตติวรรณ นิ่มดิษฐ์ ที่ได้รับตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานวิจัยและบริการวิชาการ

มิถุนายน 17th, 2021|
X