ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม 2017-12-20T08:27:09+07:00

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2563 ระดับดีเยี่ยม (ทอง)

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2563 ระดับดีเยี่ยม (ทอง) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรคณะฯ เข้ารับมอบโล่รางวัล ในงานพิธีประกาศเกียรติคุณมอบโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ แบบเสมือนจริง “G-Green Award Virtual Ceremony” ผ่านระบบ ZOOM จาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิงหาคม 16th, 2021|

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ ขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรียา กิจเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจาก Dr. Aung Win Tun รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meeting โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรจากงานวิเทศสัมพันธ์ สื่อสารองค์กรและภารกิจพิเศษ และงานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มาแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ในด้านระบบรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ และระบบ E-Thesis Submission ของบัณฑิตวิทยาลัยในปัจจุบัน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานด้านต่างประเทศหรือหลักสูตรนานาชาติ ได้เรียนรู้ระบบการทำงานเชิงรุก สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับนักศึกษาต่อไป On 16 August 2021, Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University by International Relations Section organized an online event on the topic ‘Admission system and E-Thesis Submission for International Student’ under the ‘Potential Development for the International affair staff Project’ via Cisco WebEx Meetings. On this occasion, Assist. Prof. Dr. Patreeya Kitcharoen, Assist. Dean for International Relations and Corporate Communication, Faculty of Social Sciences and Humanities, together with Dr. Aung Win Tun, Deputy Dean for International Relations, Faculty of Graduate Studies delivered warmly welcome and greeting speech to the participants who joined this online event. The invited speakers who were from the International Affairs and Corporate Communication and Special Mission Section and Academic Service Section, Faculty of Graduate Studies, Mahidol Univetsity, shared the practical guidelines on the “Admission system and E-Thesis Submission of FGS. Moreover, the event aimed to provide knowledge and enhance the efficiency of international programs staff. [...]

สิงหาคม 16th, 2021|

บุคลากรคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรม “จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์” โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิปลากร

บุคลากรคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรม "จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์" โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิปลากร วันที่ 10 สิงหาคม 2564 บุคลากรคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรม "จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์" โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิปลากร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรียา กิจเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ รองศาสตราจารย์ดร. อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธ์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรเดชฉายอรุณ อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วย คุณเบญจวรรณ มิ่งมนต์ชัยกุล และคุณดาระวี เหลืองไพโรจน์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ในโครงการอบรม "จริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์" โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิปลากร ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Online Meetings

สิงหาคม 10th, 2021|

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัท ด็อกเตอร์ บู จำกัด บริจาคถุงมือทางการแพทย์ ให้กับ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ อว พารอด

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัท ด็อกเตอร์ บู จำกัด บริจาคถุงมือทางการแพทย์ ให้กับ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ อว พารอด วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ เป็นตัวแทนในการบริจาคถุงทือทางการแพทย์ ให้กับ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ อว พารอด จำนวน 100,000 ชิ้น โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้รับมอบถุงมือทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือสังคมไทยสู้ภัย COVID-19 ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สิงหาคม 9th, 2021|

ภาควิชาสังคมและสุขภาพ ได้จัดเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “Online Child Exploitation Amid Coronavirus Pandemic: What Do We Know? ผ่าน ZOOM Clound Meetings และ Youtube Live

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ภาควิชาสังคมและสุขภาพ ได้จัดเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ "Online Child Exploitation Amid Coronavirus Pandemic: What Do We Know? ผ่าน ZOOM Clound Meetings และ Youtube Live โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Yong Chul Park Professor of Law Sogang University, Assoc. Prof. Dr. Zainal Amin bin Ayub Associate Professor of Law Universiti Utara Malaysia, Dr. Lennon Yao-Chung Chang Senior Lecturer in Criminology Monash University, Assist. Prof. Dr. Ronnapoom Samakkekarom Assistant Professor of Public Health Thammasat University และ Assit. Prof. Dr. Francois Rene Lamy Assistant Professor of Sociology Mahidol University ในการร่วมเสวนาในครั้งนี้ และมี Dr. Jompon Pitaksantayothin กับ Assist. Prof. Dr. Patreeya Kitcharoen เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ผ่าน ZOOM Clound Meetings และ Youtube Live

กรกฎาคม 2nd, 2021|

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเวชระเบียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเวชระเบียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่จะจบการศึกษา และก้าวเข้าสู่โลกแห่งวิชาชีพเวชระเบียน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการประกอบวิชาชีพให้ประสบผลสำเร็จหรือการศึกษาต่อในอนาคต เพื่อปลูกจิตสำนึกนักศึกษาให้มีความรักในการประกอบวิชาชีพ ทั้งทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และพร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป และเพื่อเสริมสร้างความผูกพันระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และมหาวิทยาลัย โดยเป็นการจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง webex online meeting

มิถุนายน 26th, 2021|
X