ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม 2017-12-20T08:27:09+07:00

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แอพพลิเคชั่นด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ”

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้แอพพลิเคชั่นด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ" โดยมี อาจารย์ ดร.ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำค้าง ศรีวัฒนาโรทัย อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ในการเป็นวิทยากรครั้งนี้ โดยการอบรมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานแอพพลิเคชั่นด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มีนาคม 22nd, 2021|

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการกับ Prof. Lin Ka, Depute Director of the MSW Center (social work) ผ่านการประชุมออนไลน์ (Zoom meeting)

วันที่ 18 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรียา กิจเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร, อาจารย์ ดร. อังสุมาลี ผลภาค และ คุณณภาส์ณัฐ คงคารัตน์ หัวหน้าหน่วยความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการกับ Prof. Lin Ka, Depute Director of the MSW Center (social work), Head of Department of Social Security and Risk Management, College of Public Administration, Zhejiang University ผ่านการประชุมออนไลน์ (Zoom meeting)

มีนาคม 18th, 2021|

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน มหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2563

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน มหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2563 ได้แก่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรียา กิจเจริญ กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งและลักษณะงานด้านวิชาการ ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัยอายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 2. นายสราวุฒิ สุขเกลอ กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัยอายุงานไม่เกิน 10 ปีขึ้นไป 3. ดร.สักดิ์สิวรรณ ทรงสิริวรกุล กลุ่มที่ 5 พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานทั่วไป ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัยอายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

มีนาคม 12th, 2021|

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดสร้างหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์และลานปฏิบัติธรรม

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดสร้างหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์และลานปฏิบัติธรรม ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ ได้ร่วมในพิธีแถลงข่าวการจัดสร้างหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ และลานปฏิบัติธรรม ณ ห้องประชุมบุญศิริ อาคารฝึกอบรม สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมกันนี้ ได้รับมอบและอันเชิญพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาน ขนาดจำลองมาประดิษฐาน และทำพิธีสักการะ ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มีนาคม 12th, 2021|

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี ภู่ขาว ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี ภู่ขาว ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาสังคมและสุขภาพ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป Congratulations Assistant Professor Dr. Darunee Phukao on her appointment as the Head of Department of Department of Society and Health, Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University, commencing on 17th February 2021

มีนาคม 4th, 2021|

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) และจัดทำแผนพัฒนา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็น (EdPEx) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) และจัดทำแผนพัฒนา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็น (EdPEx) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อหารือและแนวทางการพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็น (EdPEx) และการนำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ร่วมกันของ ผู้บริหารคณะฯ หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าหน่วยต่างๆ ภายในคณะฯ โดยจัดขึ้นในวันที่ 2 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ

มีนาคม 4th, 2021|
X