การจัดทำแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัย

การจัดทำแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัย

ผู้แต่ง/นักวิจัย รศ.ดร.วริยา ชินวรรโณและคณะ
รายละเอียดงานวิจัย  
บทคัดย่องานวิจัย

การวิจัยทางสังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ล้วนเป็นการพยายามตอบคำถามที่สังคมอยากทราบด้วยกันทั้งสิ้น  ทั้งนี้โดยมีจุดประสงค์หลักคือ เพื่อที่จะนำผลวิจัยไปสู่การพัฒนาการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคมของประเทศนั้น ๆ ด้วยเหตุนี้สิ่งที่นักวิจัยต้องระมัดระวังอย่างมากคือ จริยธรรมในการวิจัย มิฉะนั้น ผลการวิจัยที่ปรากฏออกมาจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือบางครั้งเป็นอันตรายต่อสังคมด้วยซ้ำไป  อย่างไรก็ตาม เราจะเห็นได้ว่าแม้มีจริยธรรมการวิจัยแล้ว ดังในกรณีของประเทศต่างๆ ทั่วโลก  แต่นักวิจัยยังมิได้ตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมนักวิจัยเท่าใดนัก ยังคงมีปัญหาการที่นักวิจัยประพฤติเบี่ยงเบนจากจริยธรรมการวิจัยอยู่อย่างมากมาย  และเป็นปัญหาเดิม ๆ ที่ยังมิได้รับการแก้ไข

 ดังนั้น  การศึกษาวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาจัดทำแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัย เพื่อให้นักวิจัย  และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยมีการปฏิบัติร่วมกันอย่างมีจริยธรรม และ 2) ศึกษาแนวทางที่เป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่ภาคปฏิบัติ โดยมีลักษณะเป็นข้อบังคับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างจรรยาบรรณของนักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดกระบวนการวิจัยอย่างครบวงจร ทั้งสำหรับนักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ผลที่ได้รับนอกจากจะเป็นการพัฒนาผลงานวิจัย หน่วยงานวิจัย  และผู้ทำการวิจัยแล้ว ยังเป็นการพัฒนาประเทศชาติโดยส่วนรวมอีกด้วย

 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยเอกสาร โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของจริยธรรม และจริยธรรมการวิจัย ส่วนที่ 2 ของการวิจัยเป็นการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัย  สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณนั้น คณะวิจัยจัดทำแบบสอบถามจำนวน  800  ชุด  เพื่อสอบถามทัศนคติของนักวิจัย  4  สาขาวิชา  ได้แก่  สาขาสังคมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อสอบถามถึงแนวทางในการส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย  ตลอดจนแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการการวิจัยของประเทศไทย

 ผลของการวิจัยพบว่า ในประเทศไทยนั้นมีหน่วยงานที่ได้กำหนดจริยธรรมการวิจัยไว้แล้ว  เพื่อให้นักวิจัยได้นำไปประพฤติปฏิบัติ เช่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หลักจริยธรรมสำคัญๆ ที่กำหนดโดยหน่วยงานเหล่านี้ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความมีใจกว้าง การเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์ ฯลฯ  นอกจากนี้ผลของการวิจัยเปิดเผยว่า  นักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องกับการวิจัยจำนวน 790 คน ตอบแบบสอบถามเรื่อง ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในประเทศไทย  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในประเทศไทยในระดับปานกลาง (48.4%) รองลงมาคือผู้ที่พิจารณาว่าอยู่ในระดับดี (29.5%)  และระดับควรปรับปรุง (17.5%)

 ดังนั้น คณะวิจัยจึงประสงค์จะเสนอแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัย ดังปรากฏเป็นคู่มือ “แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมการวิจัย” ซึ่งเป็นผลจากรายงานการวิจัยเรื่องนี้ เพื่อที่จะเพิ่มเติมหลักจริยธรรมใหม่ ๆ ได้แก่ การขอความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย  การเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ  การคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน  การจงใจบิดเบือนข้อค้นพบจากการวิจัย ฯลฯ  ให้สามารถที่จะป้องกันปัญหาอันจะเกิดขึ้นจากการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของภาคีวิจัยทุกภาคส่วน  อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการวิจัยในประเทศไทย  ซึ่งท้ายที่สุดจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไปในอนาคต[file_list]
2017-12-19T13:25:42+07:00
X