การติดตามและประเมินผลการจัดการโครงการมหกรรมการแข่งกีฬาทางน้ำจังหวัดนครปฐม พ.ศ.2547

การติดตามและประเมินผลการจัดการโครงการมหกรรมการแข่งกีฬาทางน้ำจังหวัดนครปฐม พ.ศ.2547

ผู้แต่ง/นักวิจัย ประเสริฐไชย สุขสอาด. วศิน ปลื้มเจริญ. วิธูร ยุตตานนท์. นฤนันท์ สุริยมณี. วีร์ ระวัง. พราม อินพรม
รายละเอียดงานวิจัย  การแข่งขันกีฬาทางน้ำ
บทคัดย่องานวิจัย

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการจัดโครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬาทางน้ำ จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2547 โดยมุ่งประเมิน 4 ด้านได้แก่ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลิตภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วย ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ โดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน คณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 38 คน และผู้ที่เข้ามาเที่ยวชมในงาน จำนวน 420 คน . จากผลการประเมินบริบท พบว่า จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทั้งด้านสภาพแวดล้อม สถานที่ ทำเลที่ตั้ง ที่เหมาะสมในการจัดมหกรรมการแข่งขันกีฬาทางน้ำ การประเมินปัจจัยนำเข้า พบว่า คณะกรรมการดำเนินงาน งบประมาณ และอุปกรณ์ของแต่ละฝ่ายมีความพร้อม และเหมาะสม. การประเมินกระบวนการ พบว่า คณะกรรมการทุกฝ่ายมีกระบวนการทำงานอย่างมีระบบทั้ง การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทำงาน การสั่งการและการควบคุม จึงทำให้แต่ละฝ่ายประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน. การประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ พบว่า ผู้ที่เข้ามาเที่ยวชมในงานมหกรรมกีฬาทางน้ำมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการจัดงานครั้งนี้อยู่ในระดับมาก. การประเมินผลกระทบ พบว่า หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน ให้ความร่วมมือในการจัดงานมหกรรมกีฬาทางน้ำ จังหวัดนครปฐม 2547 จึงทำให้เกิดความคุ้มค่าในการจัดงานมหกรรมกีฬาทางน้ำเป็นอย่างมาก. นอกจากนี้เมื่อพิจารณาผลการประเมินแล้ว มีข้อเสนอแนะบางประการดังนี้. 1. สถานที่กับกิจกรรมควรสอดคล้องกัน รวมทั้งแต่ละกิจกรรมไม่ควรจัดในสถานที่ห่างกันเกินไป. 2. ควรจัดรถยนต์ให้บริการตั้งแต่ปากทางถนนเพชรเกษมมายังสถานที่จัดงาน และควรจัดรถยนต์ให้บริการภายในงานเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปชมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย. 3. ควรมีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมในช่วงหน้าฝนทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเที่ยวชมกิจกรรมของผู้สนใจที่มาเที่ยวชมในงาน. 4. แผนงานและกิจกรรมจะต้องมีความชัดเจนเมื่อนำไปปฏิบัติสามารถปฏิบัติได้ทันที. 5. ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการมากกว่านี้. 6. ควรจัดให้มีฝ่ายประสานงานที่สามารถตัดสินใจเองได้โดยเฉพาะการประสานงานระหว่างองค์กรซึ่งเป็นผู้ดำเนินงาน.[file_list]
2017-12-19T13:34:47+07:00
X