การประเมินผลการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33

การประเมินผลการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33

ผู้แต่ง/นักวิจัย ประเสริฐไชย สุขสอาด. พรรณิภา ทีรฆฐิติ. วศิน ปลื้มเจริญ. วิธูร ยุตตานนท์. ยุพยง พิระภิญโญ
รายละเอียดงานวิจัย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย.
บทคัดย่องานวิจัย

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 และศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 กรอบแนวคิดมาจากทฤษฎีระบบ และรูปแบบการประเมินซิปป อันได้แก่ บริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 คน คณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 20 คน ผู้ฝึกสอน/ผู้จัดการทีมและนักกีฬา จำนวน 582 คน กลุ่มเตรียมทีมนักกีฬา จำนวน 524 สื่อมวลชน จำนวน 74 คน ผู้ชมจำนวน 364 คน และพ่อค้า/แม่ค้าและผู้มาเที่ยวงาน จำนวน 200 คน. จากผลการศึกษาสภาวะแวดล้อม พบว่า มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดองค์กรในลักษณะการกระจายความรับผิดชอบให้กับหน่วยต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยมีหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยจะมีหน้าที่ประสานงานกับทุกคณะ มีการประชุมปรึกษาหารือในฝ่ายอย่างต่อเนื่อง และบุคลากรแต่ละฝ่ายมีความตั้งใจทำงาน มีความภาคภูมิใจต่อการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันฯ ทำให้การเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผลการศึกษาปัจจัยนำเข้าและกระบวนการ พบว่า มหาวิทยาลัยมหิดล มีการเตรียมด้านบุคลากร การเงิน สถานที่และวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก และการจัดการ ได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม สำหรับในเรื่องปัญหาและอุปสรรค พบว่า มีปัญหาในเรื่องการจัดสรรเวลาเนื่องจากบุคลากรต้องทำงานประจำและมีหน้าที่หลายฝ่าย การจัดการแข่งขันครั้งนี้มีงบประมาณมีความล่าช้า และการจัดซื้อวัสดุโดยส่วนกลางทำให้การทำงานไม่คล่องตัว ผลการศึกษาผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ และผลกระทบ พบว่า. 1. นักกีฬา ผู้ฝึกสอน/ผู้จัดการทีม มีความพึงพอใจต่อการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.63 S.D. = 0.44) 2. ผู้ชมมีความพึงพอใจต่อการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 โดยสรุปภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.80 S.D. = 0.70). 3. นักกีฬา ผู้ฝึกสอน/ผู้จัดการทีม ประชาชน และพ่อค้าแม่ค้า มีความพึงพอใจพิธีเปิด-ปิดมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.66 S.D. = 0.76). 4. สื่อมวลชนมีความพึงพอใจต่อการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 โดยสรุปภาพรวมอยู่ระดับมาก ( = 3.92 S.D. = 0.72). 5. พ่อค้า แม่ค้า มีความพึงพอใจต่อการจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.11 S.D. = 0.72). 6. นักกีฬา ผู้ฝึกสอน/ผู้จัดการทีม มีความพึงพอใจในการเตรียมทีมของนักกีฬาต่อการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.54 S.D. = 0.52). ส่วนทางด้านผลกระทบ พบว่า นักกีฬา และผู้ฝึกสอน/ผู้จัดการทีม และประชาชน เห็นด้วยว่ามีผลกระทบด้านสังคม ด้านการพัฒนากีฬา ด้านนักกีฬา ด้านการจัดการแข่งขัน และด้านเศรษฐกิจ[file_list]
2017-12-19T13:37:21+07:00
X