การพัฒนาการสื่อสารเพื่อการจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษาป่าชุมชนสะมะแก ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

การพัฒนาการสื่อสารเพื่อการจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษาป่าชุมชนสะมะแก ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

ผู้แต่ง/นักวิจัย วราพร ศรีสุพรรณ. อรสา ประยูรหงษ์. นุชจรี ท้าวไทยชนะ. เกษม กุลประดิษฐ์
รายละเอียดงานวิจัย การสื่อสาร. การจัดการป่าชุมชน. ป่าชุมชน. สะมะแก. กาญจนบุรี. Forest Community Management. Samakae Community Forest. Kanchanaburi Province.
บทคัดย่องานวิจัย

บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ ศึกษารูปแบบการสื่อสารเรื่องป่าชุมชนสะมะแกก่อนการวิจัย เสริมสร้างองค์กรเครือข่ายป่าชุมชน และเสริมศักยภาพการสื่อสารขององค์กรเครือข่ายป่าชุมชนสะมะแก วิธีการวิจัย ใช้การสัมภาษณ์แนวลึกผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกาศจัดตั้งป่าชุมชนสะมะแก และแกนนำท้องถิ่นรอบป่าชุมชน หลังจากนั้น เป็นกิจกรรมปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบป่าชุมชนสะมะแก ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้. (1) รูปแบบการสื่อสารในช่วงก่อตั้งป่าชุมชนสะมะแกเป็นการสื่อสารแบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับภายนอก อิงกับฐานวัฒนธรรมและมีเครือข่ายวัดในพื้นที่หนุนเสริม ในช่วงที่รัฐเข้ามาสนับสนุน เป็นการสื่อสารกระแสหลักโดยเน้นการสื่อสารกับผู้นำที่เป็นทางการ หลังจากนั้น จะเป็นการสื่อสารแบบเครือข่ายที่มุ่งเชื่อมโยงภายในกลุ่มวัฒนธรรมและยึดโยงกับแกนนำคนเดียว. (2) กระบวนการสื่อสารในการเสริมสร้างองค์กรเครือข่ายป่าชุมชน มี 5 ขั้นตอนคือ การสร้างความเข้าใจและข้อตกลงในกลุ่มแกนนำผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดประเด็นป่าชุมชนกับประชาชน การจัดตั้งองค์กรเครือข่ายป่าชุมชน การเชื่อมความสัมพันธ์ภายในเครือข่ายและสร้างความตื่นตัวที่จะเรียนรู้ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ. (3) การเสริมศักยภาพการสื่อสารขององค์กรเครือข่ายป่าชุมชนสะมะแก มี 4 กลุ่มกิจกรรมคือ การสนับสนุนการสร้างสื่อเฉพาะกิจ การส่งเสริมการสื่อสารผ่านหอกระจายข่าวสารชุมชน การสนับสนุนกิจกรรมค่ายเยาวชน และสนับสนุนการประชุมเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนสะมะแก. ข้อเสนอแนะคือ ควรสนับสนุนบทบาทขององค์กรเครือข่ายป่าชุมชนสะมะแกต่อไป และควรพัฒนาวิธีจัดการความรู้ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนโดยชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม.[file_list]
2017-12-19T13:56:50+07:00
X