การสำรวจการรับรู้ทัศนคติต่อโครงการปฏิรูประบบราชการและระดับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของข้าราชการ

การสำรวจการรับรู้ทัศนคติต่อโครงการปฏิรูประบบราชการและระดับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของข้าราชการ

ผู้แต่ง/นักวิจัย ปกรณ์ สิงห์สุริยา. ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย. ประเสริฐไชย สุขสอาด. สินนครบาล นิลม้าย
รายละเอียดงานวิจัย การปฏิรูประบบราชการ. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของข้าราชการ. ข้าราชการ.
บทคัดย่องานวิจัย

บทคัดย่อ การศึกษาวิจัยเรื่อง การสำรวจการรับรู้ ทัศนคติต่อโครงการปฏิรูประบบราชการ และระดับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ มีวัตถุประสงค์คือ

  1. เพื่อสำรวจหาระดับการรับรู้ และการตื่นตัวของข้าราชการพลเรือน ที่มีต่อโครงการปฏิรูประบบราชการ
  2. เพื่อสำรวจทัศนคติที่มีต่อโครงการปฏิรูประบบราชการ
  3. เพื่อทราบระดับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ให้สนองตอบต่อโครงการปฏิรูประบบราชการ
  4. เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะของการมีส่วนร่วมในการปฏิรูประบบราชการ. การวิจัยครั้งนี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนที่อยู่ในส่วนกลาง 19 หน่วยงาน และส่วนภูมิภาค 19 จังหวัด มีขนาดกลุ่มตัวอย่าง 2 521 คน.

ผลการวิจัยมีข้อสรุปดังนี้.

  1. บรรยากาศองค์การที่ส่งเสริมให้ข้าราชการเกิดการรับรู้เรื่องการปฏิรูประบบราชการยังมีไม่มาก ข้าราชการมีการรับรู้ที่นำไปสู่ความเข้าใจในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ไม่มาก เช่น ประเด็นเรื่องการจัดกลุ่มภาระงาน การปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบราชการ ระบบการเงินและงบประมาณ ระบบการบริหารงานบุคคลแต่ข้าราชการมีการตื่นตัวสูง.
  2. ข้าราชการส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงบวกต่อโครงการปฏิรูประบบราชการ โดยอยากให้การปฏิรูประบบราชการบรรลุเป้าหมายหรือแก้ปัญหาในเรื่องของการลดความซ้ำซ้อนของงาน การสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีในการบริหารงานของข้าราชการ ฯลฯ อย่างไรก็ตามข้าราชการส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่าการปฏิรูประบบราชการจะช่วยให้การบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นในเรื่องของการแก้ปัญหาการทุจริตในวงราชการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ฯลฯ หรือไม่แน่ใจว่าจะมีความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณหรือการประหยัดงบประมาณในการบริหารรัฐกิจได้ และไม่แน่ใจว่าระบบราชการจะเป็นกลไกที่สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการเมืองได้ เป็นต้น.
  3. ผลการวิจัยพบว่าข้าราชการจำนวนมากมีพฤติกรรมสนองตอบต่อการปฏิรูประบบราชการด้วยดี และปฏิกิริยาที่แสดงถึงความท้อแท้ ไม่อยากทำงาน ชะลอการทำงานเพื่อรอการเปลี่ยนแปลง หรือสำรวจมองหางานใหม่มีน้อยมาก ข้าราชการมีความคาดหวังสูงมากกับบางประเด็นของการปฏิรูประบบราชการ เช่น คาดหวังว่าการประเมินผลแบบใหม่จะทำให้ข้าราชการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบมากขึ้น จะมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารกิจการของรัฐมากขึ้น ฯลฯ. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย. เนื่องจากข้าราชการจำนวนมากยังไม่มีความรู้ความเข้าใจต่อโครงการปฏิรูประบบราชการ และเนื่องจากบรรยากาศองค์การยังไม่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้


[file_list]
2017-12-19T13:20:20+07:00
X