คู่มือการสร้างองค์ความรู้เรื่องสิทธิการเจริญพันธุ์

คู่มือการสร้างองค์ความรู้เรื่องสิทธิการเจริญพันธุ์

ผู้แต่ง/นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถฤดี เด่นดวง
รายละเอียดงานวิจัย  
บทคัดย่องานวิจัย

สิทธิการเจริญพันธุ์เป็นหนึ่งในสิทธิหลักที่มีเป้าหมายในการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชนที่รัฐและสังคมโลกต้องยอมรับและให้การรับรอง เพื่อที่จะขจัดปัญหาสุขภาพและการเลือกปฏิบัติต่อร่างกายผู้หญิงให้หมดสิ้นไป สิทธิการเจริญพันธุ์จึงเป็นสิทธิที่รัฐต้องส่่งเสริมและให้การคุ้มครอิงแก่ผู้หญิงทุุกคน[file_list]
2017-12-19T13:28:43+07:00
X