ตะวันออกกลางในรอบปี 2550: ถึงเวลายุติสงคราม

ตะวันออกกลางในรอบปี 2550: ถึงเวลายุติสงคราม

ผู้แต่ง/นักวิจัย อนุช อาภาภิรม. วิสมัย อาภาภิรม. ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด. ฐิติยา เส็งเจริญ
รายละเอียดงานวิจัย ตะวันออกกลาง. ความรุนแรงในตะวันออกกลาง. การเมืองในตะวันออกกลาง.
บทคัดย่องานวิจัย

 [file_list]
2017-12-19T13:46:22+07:00
X