ผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545

ผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545

ผู้แต่ง/นักวิจัย ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด. มณี อาภานันทกุล. นิตยา สำเร็จผล
รายละเอียดงานวิจัย พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด. ผู้ติดยาเสพติด. Drug Rehabilitation Act.
บทคัดย่องานวิจัย

บทคัดย่อ การวิจัยผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เป็นการวิจัยเชิงประเมินผล โดยมีจุดมุ่งหมายหลักของการวิจัย 6 ประการด้วยกันคือ ประการแรก เพื่อประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ประการที่สองเพื่อศึกษาความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและครอบครัวต่อการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ประการที่สามเพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและชุมชน ประการที่สี่เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และประเมินปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อความสำเร็จในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประการที่ห้าเพื่อสืบค้นและศึกษาปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 และประการที่หกเพื่อสืบค้นและศึกษาปัญหา ข้อขัดข้อง ของพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545. งานวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methods) คือเป็นการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อสืบค้นข้อมูลในแนวกว้างจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามพระราช บัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มแรกเป็นกลุ่มผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่พ้นการบำบัดฟื้นฟูที่มีผลเป็นที่พอใจของคณะ อนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ และผู้ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูสมรรถภาพ จำนวนทั้งสิ้น 974 คน และครอบครัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูจำนวน 173 คน กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มผู้บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 จำนวนทั้งสิ้น 785 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามความคิดเห็น แบบมาตราประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการสืบค้นข้อมูลในแนวลึกเพื่อตอบคำถามและอธิบายข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interviews) และการสนทนากลุ่มย่อย (focus groups) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ซึ่งการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจำนวนทั้งหมด 120 คนประกอบด้วย ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และเจ้าหน้าที่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพนักงานคุมประพฤติทั้งเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์และเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูสมรรถภาพ เจ้าหน้าที่ ศูนย์หรือสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและการสนทนากลุ่มย่อยกับคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจากสำนักงานคุมประพฤติที่เป็นตัวแทนภาคจำนวน 6 แห่งการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis)[file_list]
2017-12-19T13:55:17+07:00
X