ผู้อพยพหญิงพม่าในเมืองไทยกับการข้ามพรมแดนสู่งานค้าบริการทางเพศ

ผู้อพยพหญิงพม่าในเมืองไทยกับการข้ามพรมแดนสู่งานค้าบริการทางเพศ

ผู้แต่ง/นักวิจัย พิมพวัลย์ บุญมงคล
รายละเอียดงานวิจัย เพศวิถี. การอพยพย้ายถิ่นของหญิงชาวพม่า. การค้าบริการทางเพศ. หญิงพม่า. ความรุนแรงทางเพศ.
บทคัดย่องานวิจัย

บทคัดย่อ งานวิจัยฉบับนี้ มุ่งศึกษาประเด็นวิถีพรมแดนและเพศวิถีในสังคมไทย โดยศึกษาถึงนโยบายและแนวโน้มอันเป็นปรากฏการณ์ที่ผลักดันให้เกิดการข้ามแดนของประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้าน งานวิจัยมุ่งศึกษาในกลุ่มของผู้อพยพชาวพม่า โดยทบทวนประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสอง สถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงข้อมูลปัจจุบันจากแหล่งความรู้ต่างๆ อาทิ การทำความเข้าใจวิถีชีวิตและผลกระทบหลังจากการอพยพย้ายถิ่นของหญิงชาวพม่าที่เข้าสู่กระบวนการค้าบริการทางเพศทั้งในแง่ของเพศสภาพ เพศวิถี สุขภาพทางเพศ และอนามัยการเจริญพันธุ์ใน อ. แม่สอด จ.ตาก อ.เมือง จ. นครปฐม และ อ.แม่สาย จ.เชียงราย จำนวน 25 คน โดยการสัมภาษณ์ระดับลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกต รวมทั้งเพื่อให้ทราบถึงประวัติของการย้ายถิ่น และการไหลเวียนของวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ หน่วยงานราชการ องค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้อพยพชาวพม่า ชาวบ้านในแหล่งชุมชนประวัติศาสตร์ เจ้าของและผู้ดูแลสถานบริการ ชายผู้เป็นลูกค้าและหญิงผู้ค้าบริการทางเพศ. จากการศึกษาพบว่า กระบวนการเข้าสู่งานบริการทางเพศของหญิงพม่าเหล่านี้มี 3 รูปแบบ ได้แก่ (1) การถูกล่อลวงจากนายหน้า (2) เพื่อนบ้านหรือนายหน้าแนะนำให้ทำงานค้าบริการและ/หรืองานอื่นๆ เช่น แรงงานหญิงในโรงงาน หรือแม่บ้าน ก่อนเข้าสู่งานค้าบริการทางเพศ (3) การตัดสินใจเข้าสู่งานค้าบริการทางเพศ เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น ความยากจน การด้อยหรือขาดโอกาสทางการศึกษา การไม่มีทำงาน เป็นต้น สำหรับรูปแบบของงานบริการได้แก่ (1) ขายบริการทางเพศโดยตรงในสถานบริการประเภทซ่องและโรงแรม (2) ขายบริการทางเพศโดยอ้อมในร้านอาหาร คาราโอเกะ และสถานบริการอาบ อบ นวด (3) ขายบริการในรูปแบบเมียเช่าชั่วคราวในอพาร์ตเม็นท์หรือบ้านเช่า และ (4) ขายบริการทางเพศตามท้องถนน. หญิงที่เข้าสู่งานค้าบริการทางเพศเหล่านี้ต้องเผชิญกับการถูกกระทำรุนแรง ถูกทำร้ายทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ถูกตำรวจ นายหน้า เจ้าของสถานบริการ และลูกค้าข่มขืน ทุบตี หลายคนทราบถึงอันตรายของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ แต่ขาดอำนาจในการต่อรองให้ผู้ใช้บริการร่วมป้องกันการติดเชื้อโดยสวมถุงยางอนามัยบางคนจากกลุ่มตัวอย่างติดเชื้อโรคดังกล่าวและติดยาเสพติดประเภทยาบ้าร่วมด้วย. องค์กรภาครัฐ เช่นหน่วยงานสาธารณสุขต่างๆ และองค์กรภาคเอกชนจำนวนหนึ่งให้ความช่วยเหลือหญิงบริการเหล่านี้โดยการให้ข้อมูล ให้การรักษา อบรมให้ความรู้ แจกถุงยางอนามัย และให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ แต่องค์กรเหล่านี้ยังมีน้อย ฉะนั้น ผู้กำหนดนโยบาย และผู้ปฏิบัติงานต้องส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ถุงยางอนามัย เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการป้องกันการติดเชื้อจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ การทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย และปัญหาสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งเร่งศึกษาและสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจประเด็นวิถีทางเพศ บทบาทความสัมพันธ์หญิงชาย ความต้องการทางเพศของผู้ชายผ่านแนวคิดความเป็นชาย ความเป็นหญิงอย่างเร่งด่วน[file_list]
2017-12-19T14:00:08+07:00
X