รายงานสถานการณ์และแนวโน้มตะวันออกกลางกุมภาพันธ์ 2550

รายงานสถานการณ์และแนวโน้มตะวันออกกลางกุมภาพันธ์ 2550

ผู้แต่ง/นักวิจัย อนุช อาภาภิรม. วิสมัย อาภาภิรม. ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด. ฐิติยา เส็งเจริญ
รายละเอียดงานวิจัย  ตะวันออกกลาง. กรณีพิพาทอิสราเอล-ปาเลสไตน์. อิสราเอล. น้ำมัน.
บทคัดย่องานวิจัย

 [file_list]
2017-12-19T13:32:12+07:00
X