รายงานสถานการณ์และแนวโน้มตะวันออกกลางกันยายน 2550

รายงานสถานการณ์และแนวโน้มตะวันออกกลางกันยายน 2550

ผู้แต่ง/นักวิจัย อนุช อาภาภิรม. วิสมัย อาภาภิรม. ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด. ฐิติยา เส็งเจริญ
รายละเอียดงานวิจัย ตะวันออกกลาง. ขบวนการภราดรภาพมุสลิม. มุสลิม. ลัทธิเคมาล. อาหรับ. โอเปค. ความรุนแรงในตะวันออกกลาง. การเมืองในตะวันออกกลาง.
บทคัดย่องานวิจัย

 [file_list]
2017-12-19T13:52:19+07:00
X