รายงานสถานการณ์และแนวโน้มตะวันออกกลางธันวาคม 2550

รายงานสถานการณ์และแนวโน้มตะวันออกกลางธันวาคม 2550

ผู้แต่ง/นักวิจัย อนุช อาภาภิรม. วิสมัย อาภาภิรม. ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด. ฐิติยา เส็งเจริญ
รายละเอียดงานวิจัย ตุรกี. ความรุนแรงในตะวันออกกลาง. การเมืองในตะวันออกกลาง. น้ำมัน. ตะวันออกกลาง.
บทคัดย่องานวิจัย

 [file_list]
2017-12-19T13:53:55+07:00
X