วิจัยและส่งเสริมวัดเพื่อการพัฒนาการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมกรณีศึกษาวัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

วิจัยและส่งเสริมวัดเพื่อการพัฒนาการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมกรณีศึกษาวัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

ผู้แต่ง/นักวิจัย ศรินทิพย์ สถีรศิลปิน. ศิริพร แย้มนิล
รายละเอียดงานวิจัย การเผยแผ่ศาสนธรรม. วัดราชโอรสาราม. การบริหารวัด. พระพุทธศาสนา. การศึกษาในพระพุทธศาสนา.
บทคัดย่องานวิจัย

บทสรุป รายงานวิจัยเรื่อง วิจัยและส่งเสริมวัดเพื่อพัฒนาการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดราชโอรสาราม เป็นการขยายผลการดำเนินงานตามขั้นตอนที่ จากโครงการนำร่องการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดในพระพุทธศาสนา ในปีงบประมาณ 2546 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของวัดราชโอรสาราม สืบเนื่องจากการวิจัยเรื่อง รูปแบบและการจัดการศึกษาของวัดราชโอรสาราม เพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรม จำนวน 1 โครงการ. โครงการที่วัดราชโอรสารามดำเนินการ ได้แก่ โครงการการจัดทำคู่มือโครงการอบรมพัฒนาจิตของวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ผลการดำเนินการโครงการ มีดังนี้. วัดราชโอรสารามได้ดำเนินการจัดทำคู่มือโครงการอบรมฯ ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่วัด สถาบันทางการศึกษา และสังคมโดยรวม ดังนี้. 1) ได้คู่มือโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นต้นแบบการจัดค่ายที่มีความสมบูรณ์ด้วยหลักธรรมในพระพุทธศาสนา อันจะเป็นประโยชน์สำหรับวัดราชโอรสาราม วัดเครือข่าย และวัดอื่นๆ ตลอดจนสถานศึกษาหรือหน่วยงานพัฒนา ที่มีการฝึกอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม จะได้นำไปพัฒนาหรือปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของตนเอง. 2) พระสงฆ์ในวัดมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและเผยแผ่ศาสนธรรมของวัดให้มีประสิทธิภาพต่อไป. 3) การระดมทรัพยากรจากทุกๆ ฝ่าย ทั้งพระภิกษุ ครู อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เพื่อกระทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ร่วมกันอย่างแข็งขัน ทำให้ได้ผลงานที่มีความสมบูรณ์และมีคุณค่าอย่างยิ่ง. 4) วัดราชโอรสาราม ได้รับการยกย่องและเป็นที่รู้จักในฐานะวัดที่มีบทบาทสำคัญ ในการเผยแผ่ศาสนธรรมมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนอันเป็นนโยบายที่สำคัญของประเทศชาติ ข้อเสนอแนะทั่วไป. ข้อเสนอแนะที่ได้มาจากการจัดโครงการ การจัดทำคู่มือโครงการอบรมการพัฒนาจิต มีดังต่อไปนี้. 1) ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเสนอหัวข้อ หรือประเด็นที่ผู้เรียนสนใจ ในการฝึกอบรมทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน. 2) ควรมีการพัฒนานวัตกรรม และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาทางพระพุทธศาสนา เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้มากขึ้น. 3) ควรมีการพัฒนาหลักสูตรอื่นๆ ให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น เช่น หลักสูตรในลักษณะบูรณาการพุทธศาสนาสู่การศึกษา และ/สังคม เป็นต้น. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ที่ได้มาจากการจัดโครงการ มีดังนี้. 1) ควรนำผลผลิตของโครงการฯ ได้แก่ คู่มือโครงการอบรมการพัฒนาจิตของวัดราช โอรสารามไปเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์แก่วัด โรงเรียน หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ พัฒนาต่างๆ จะได้นำไปพัฒนาหรือปรับใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง. 2) ควรมีนโยบายที่สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานที่มีประโยชน์ โดยอาจจัดทำในรูปแบบของ เอกสาร วีดีทัศน์ หรือ CD เป็นต้น. 3) ควรจัดคณะทำงานที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดค่ายคุณธรรม หรือโครงการที่มีประโยชน์อื่นๆ สัญจรไปให้ความรู้แก่วัด หรือโรงเรียน ที่มีต้องการความช่วยเหลือแนะนำอย่างทั่วถึง. 4) ควรมีการบูรณาการการเข้าค่ายคุณธรรมในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่นการปฐมนิเทศ หรือการปัจฉิมนิเทศ ของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา หรือกิจกรรมพัฒนาในหน่วยงานต่างๆ เช่นโครงการรณรงค์ต่อต้านการเสพยาเสพติด โรคเอดส์ หรือคอรัปชั่น เป็นต้น. 5) ควรมีการจัดอบรมเพื่อผลิตวิทยากรตัวคูณค่ายคุณธรรมจริยธรรม ทั้งที่เป็นพระภิกษุและฆราวาส เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาบุคคลให้มีคุณธรรมและจริยธรรม. 6) ควรให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่วัดที่มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง.[file_list]
2017-12-19T14:02:28+07:00
X