เพศวิถีของวัยรุ่นไทยในชนบทอีสาน

เพศวิถีของวัยรุ่นไทยในชนบทอีสาน

ผู้แต่ง/นักวิจัย พิมพวัลย์ บุญมงคล. ทีมงาน รพ.น้ำพอง. สร้อยบุญ ทรายทอง. แววรุ้ง นาวนบุญนิยม. อัมพร หมาดเด็น. รณภูมิ สามัคคีคารมย์
รายละเอียดงานวิจัย วัยรุ่นไทย. ชนบทอีสาน. สุขภาพทางเพศ. อนามัยการเจริญพันธุ์.
บทคัดย่องานวิจัย

บทคัดย่อ วัยรุ่น เป็นวัยที่อยู่ในช่วงก้าวผ่านจากความเป็นเด็กเข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ โดยธรรมชาติของวัยรุ่นเป็นวัยที่ชอบความเป็นอิสระ มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ต้องการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวด้วยตนเอง รักสวยรักงาม ชอบความสนุกสนาน เชื่อเพื่อนมากกว่าผู้ปกครอง นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมณเพศส่งผลให้วัยรุ่นมีแรงขับทางเพศสูง เช่น สนใจเพศตรงข้าม และมีความต้องการทางเพศ แต่ในขณะเดียวกันวัยรุ่นก็ต้องการความรัก ต้องการเป็นที่รักของใครสักคน ต้องการความอบอุ่น จากครอบครัวและบุคคลรอบข้าง จากปัจจัยดังกล่าวนี้มีผลให้วัยรุ่นเป็นวัยที่มีช่วงชีวิตซึ่งสามารถที่จะอ่อนไหวไปกับปัจจัยรอบๆ ข้างได้ง่าย ดังนั้นการทำงานวิจัยร่วมกับวัยรุ่น โดยให้วัยรุ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง. ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรที่มีอายุในช่วงวัยรุ่นถึงร้อยละ 25.5 ของประชากรทั้งประเทศ หรือคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 4 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งประชากรกลุ่มนี้จะเป็นบุคลากรที่จะเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศต่อไป แต่จากการรายงานสถานการณ์และปัญหาทางด้านสุขภาพของวัยรุ่น ของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า วัยรุ่นหญิงร้อยละ 14 ตั้งครรภ์ตั้งแต่อายุน้อย (ต่ำกว่า 17 ปี) ในจำนวนนี้ตัดสินใจทำแท้งมากถึงร้อยละ 29 ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวมีภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพและปัญหาการเลี้ยงดูลูกเมื่อพ่อแม่ยังไม่พร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ยังพบว่า อายุของคนที่ติดเอ็ชไอวีเอดส์และอายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก (ชายคือ 10.9 ปี หญิง 18.2 ปี) น้อยลงเรื่อยๆ และมากกว่าร้อยละ 90 เป็นเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน อีกประการหนึ่งวัยรุ่นยังเข้าไม่ถึงระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบของเพศวิถีของวัยรุ่นไทยในชนบทอีสานแห่งหนึ่ง โดยมีรูปแบบการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research) ซึ่งใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยพื้นฐาน(Formative Research) ด้วยวิธีการศึกษาแบบเร็ว (Rapid Appraisal Survey) เป็นกระบวนการในการเข้าถึงข้อมูล และได้ให้ความสำคัญที่การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อประเมินสถานการณ์เพศวิถีและปัญหาของวัยรุ่นในชุมชน ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแบบเร็วยังทำให้ทราบ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมทางด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ ของวัยรุ่นในชุมชนด้วย หลังจากนั้นได้ทำกิจกรรมกับกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนเพื่อให้ความรู้และปรับเปลี่ยนทัศนคติในมิติทางเพศสภาพ. ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาของการเข้าถึงข้อมูลและพฤติกรรมทางด้านเพศวิถีของวัยรุ่นทั้งหญิงและชายในชนบทอีสานยังอยู่ในระดับที่สูง เช่น เมื่อพูดถึงเรื่องเพศยังคงเข้าใจเพียงว่า เป็นเรื่องของเพศสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว ปัญหาของการตั้งท้องเมื่อไม่พร้อมและขาดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา การทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย ขาดความรู้ทางด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ การสูญเสียโอกาสทางสังคม ความรู้สึกการสูญเสียคุณค่าของตนเองแล้วเข้าสู่ระบบการขายบริการ เป็นต้น[file_list]
2017-12-19T14:03:50+07:00
X