โครงการพัฒนาและจัดทำตัวชี้วัดผลงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โครงการพัฒนาและจัดทำตัวชี้วัดผลงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผู้แต่ง/นักวิจัย ธีรเดช ฉายอรุณ. เนาวรัตน์ พลายน้อย. ศุภวัลย์ พลายน้อย. ประภาพรรณ อุ่นอบ. ชอบ เข็มกลัด. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา
รายละเอียดงานวิจัย ตัวชี้วัดผลงาน. การบริหารจัดการผลงาน. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. สสส.
บทคัดย่องานวิจัย

บทสรุป สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นองค์กรหนึ่งที่เกิดขึ้นจากความพยายามของกลุ่มคนที่สนใจด้านสุขภาวะแบบองค์รวม (กาย จิต สังคมและปัญญา (จิต-วิญญาณ)) และเน้นการ สร้างนำซ่อม ร่วมกันผลักดันอย่างต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 จนในปี พ.ศ.2544 ได้มีพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ อันเป็นองค์กรที่นำเงินจากภาษีสรรพสามิตมาจัดตั้งเป็นกองทุนและมีภารกิจในการผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน ทั้งในรูปตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินให้ทุนแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในสังคมให้เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร กระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความเชื่อ และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อคุณภาพชีวิต. แม้ว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะมีบทบาทและวิธีการทำงานที่แตกต่างไปจากหน่วยงานอื่น โดยเฉพาะบทบาทของการสนับสนุนซึ่งยังมีองค์กรลักษณะนี้น้อยมากในสังคมไทย บทบาทดังกล่าวนอกจากเป็นเรื่องยากและท้าทายในระดับดำเนินการแล้วผลงานของการสนับสนุนกลับไม่ได้อยู่ที่องค์กร แต่กลับไปขึ้นอยู่กับผู้ที่รับการสนับสนุนไป ซึ่งยังมีความจำเป็นที่จะต้องมีการวัดผลงาน เพื่อสะท้อนว่าเงินจากภาษีบาปเหล่านั้นได้ทำให้เกิดผลดีในสังคมอย่างไร จึงทำให้คณะกรรมการกองทุน มีดำริที่จะให้มีการพัฒนาตัวชี้วัดผลงานหลักของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขึ้นทั้งในระดับองค์กรและในระดับแผนงาน. โครงการพัฒนาตัวชี้วัดผลงานหลักของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตัวชี้วัดผลงานหลักทั้งในระดับภาพรวมขององค์กรเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนได้ใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับนโยบายของกองทุน และในระดับแผนงานหลักเพื่อให้สำนักงานได้ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน รวมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างและกลไกบางประการที่ช่วยให้การใช้ตัวชี้วัดผลงานหลักนั้นเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานกองทุน การพัฒนาตัวชี้วัดผลงานหลักดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการออกแบบการวิจัยและพัฒนา (Research development) โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจแนวคิด ที่มาและการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อมากำหนดผลลัพธ์ที่ควรจะเป็นทั้งในระดับสำนักงานและระดับแผนงาน ในขั้นตอนนี้ได้ใช้ข้อมูลจากหลายทาง อาทิ การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นคณะกรรมการกองทุนและกรรมการประเมินผล รวมทั้งผู้บริหารกองทุน การส่งแบบสอบถามไปยังบุคลากรของสำนักงาน จากนั้นนำมาออกแบบกรอบแนวคิดในการพัฒนาตัวชี้วัดผลงานหลัก และเมื่อพัฒนาตัวชี้วัดผลงานหลักแล้วยังได้มีการสอบถามจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนักงาน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของตัวชี้วัดและให้น้ำหนักความสำคัญของตัวชี้วัดอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างและกลไกการบริหารเพื่อบรรลุผลตามตัวชี้วัดนั้น ได้เริ่มจากการศึกษาสภาพที่เป็นจริงที่สำนักงานได้ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล ทั้งในระดับกฎหมาย ระดับโครงสร้างและระดับการปฏิบัติ ผนวกกับแนวคิดทางวิชาการในการบริหารจัดการผลงาน (Performance management) เสนอเป็นยุทธศาสตร์และทางเลือกเพื่อให้สำนักงานไปพิจารณาต่อไป. ผลการศึกษา. 1. การพัฒนาตัวชี้วัดระดับภาพรวมขององค์กร. หลังจากได้ทำความเข้าใจถึงตัวตนหรือเอกลักษณ์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) ทั้งที่ปรากฏตามกฎหมาย และที่ปรากฏเป็นแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน ทำให้คณะผู้วิจัยมีข้อสรุปถึงผลงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพอยู่ใน 3 องค์ประกอบ คือ การพัฒนาภาคีเครือข่าย การที่เครือข่ายไปสร้างและจัดการความรู้ขึ้นจากโครงการสร้างเสริมสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนวิธีคิด พฤติกรรม หรือสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบนี้สอดคล้องกับภารกิจที่กำหนดตามกฎหมายและตามแนวคิดปรัชญาการทำงานของสำนักงาน นอกจากนี้ยังมีผลงานอื่นที่ทำหน้าที่สนับสนุนองค์กรให้ขับเคลื่อนไปได้ อันได้แก่ การบริหารจัดการกองทุนที่ดี การบริหารการเงินที่โปร่งใส และการที่องค์กรมีศักยภาพและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาผลงานขององค์กรที่มาจากหลายแหล่งเช่นนี้ สอดคล้องกับแนวคิดการวัดผลงานหลักขององค์กรในปัจจุบัน เช่น Balanced scorecard Performance prism เป็นต้น คณะผู้วิจัยจึงได้กำหนดองค์ประกอบหลักที่จะใช้วัดผลงานของสำนักงานไว้ทั้งสิ้น 6 องค์ประกอบ ได้แก่. 1.1 องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการกองทุนฯ. 1.2 องค์ประกอบด้านการบริหารการเงิน. 1.3 องค์ประกอบด้านศักยภาพองค์กร. 1.4 องค์ประกอบด้านการพัฒนาภาคีเครือข่าย. 1.5 องค์ประกอบด้านนวัตกรรมและการจัดการความรู้ 1.6 องค์ประกอบผลลัพธ์การสร้างเสริมสุขภาพ. ภายหลังจากได้กำหนดองค์ประกอบหลักของผลงานแล้ว คณะผู้วิจัยได้จำแนกผลงานหลักในแต่ละองค์ประกอบ ออกเป็นประเด็นย่อย ๆ แล้วนำไปสร้างตัวชี้วัดผลงานหลัก พร้อมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไขจากเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติม จนเหลือตัวชี้วัดผลงานหลักทั้งสิ้น 27 ตัวชี้วัด. 2. การพัฒนาตัวชี้วัดผลงานหลักระดับแผนงานหลัก... 3. ความสอดคล้องระหว่างตัวชี้วัดผลงานหลักที่คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น กับวัตถุประสงค์ตามมาตรา 5 ในพ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ... 4. ความสอดคล้องของตัวชี้วัดผลงานหลัก กับแนวคิดการบริหารจัดการที่ดี (Good governance) .... 5. ทางเลือกในการนำตัวชี้วัดผลงานไปใช้ ... 5.1 ตัวชี้วัดระดับองค์กร .. 5.2 ตัวชี้วัดระดับแผนงาน .. 6. ข้อเสนอต่อการปรับปรุงโครงสร้างและกลไกการบริหารเพื่อบรรลุผลตามตัวชี้วัดผลงานหลัก [file_list]
2017-12-19T13:58:33+07:00
X