Publications


Filter : Rows :

Author :
Title / Keyword :

ชื่อ
1Theerapat Ungsuchaval (2023). NGOization.
2Theerapat Ungsuchaval (2023). NGOs and Civil Society in Thailand: Metagovernance and the Politics of NGO Funding.
3Theerapat Ungsuchaval, Piyapong Boossabong, Kris Hartley (2023). Public policy education in Thailand: from caged pedagogy to disciplinary Independence?.
4จอมขวัญ โยธาสมุทร, วิรุฬ ลิ้มสวาท, ธีรพัฒน์ อังศุชวาล, คนางค์ คันธมธุรพจน์ และ คณะ (2023). การประเมินการดำเนินงานพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ตามแนวคิดทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพในประเทศไทย.
5Chokprajakchat, S. , Techagaisiyavanit, W. , Mulaphong, D. , ... Kuanliang, A. , Laosunthorn, C. (2023). Chokprajakchat, S. , Techagaisiyavanit, W. , Mulaphong, D. , ... Kuanliang, A. , Laosunthorn, C. (2023). Tracking violence in Thailand: The making of violent crime index. Security Journal. https://doi.org/10.1057/s41284-023-00369-2.
6แสงเทียน อยู่เถา และ สักดิ์สิวรรณ ทรงสิริวรกุล (2023). การพัฒนาต้นแบบรายวิชาออนไลน์ทางสังคมศาสตร์ตามมาตรฐานเครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน และเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศหรือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ.
7Theerapat Ungsuchaval, Wachirawat Ariyasirichot (2023). The role of the community sector and civil society in policy analysis. Policy Press.
8Techagaisiyavanit, W. , Chokprajakchat, S. , Mulaphong, D. (2023). Techagaisiyavanit, W. , Chokprajakchat, S. , Mulaphong, D. (2023). Reterritorializing Thailand's Transnational Space? The Host State's Policy Silence in Countering Transnational Repression and the Facilitation of Extraterritorial Space-Making. World Affairs. https://doi.org/10.1177/00438200231176821.
9Sukanya Chongthawonsatid (2023). Factors associated with mammograms and pap smears screening: A national survey in Thailand.
10Theerapat Ungsuchaval (2023). Non-traditional policy studies in Thailand. Policy Press.
11Theerapat Ungsuchaval (2023). Policy analysis in central government. Policy Press.
12อรพรรณ มณีเนตร, สุกัญญา จงถาวรสถิตย์ (2023). ความสัมพันธ์ระหว่างการตรวจประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนกับการตรวจสอบการสรุปและให้รหัสทางการแพทย์ในประเทศไทย.
13อภิศักดิ์ พุดซ้าย, สุกัญญา จงถาวรสถิตย์ (2023). ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับความคลาดเคลื่อนในการให้ยาร่วมกับระบบสั่งยาโดยแพทย์ทางคอมพิวเตอร์ของพยาบาลแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดชลบุรี..
14Kitcharoen, P. and Youthao, S. (2022). Best Practice for the Management to Stop the Pandemic of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) in Thailand.
15ธนารีย์ ศรีฤทธิ์, ปรียาภรณ์ ตัวสระเกษ และ แสงเทียน อยู่เถา (2022). การสำรวจปัญหาการเข้ารับบริการทางสุขภาพในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลรัฐ.
16ธีรพัฒน์ อังศุชวาล, สุภาภรณ์ สงค์ประชา (2022). กำเนิดและพัฒนาการของสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่: กลไกการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่.
17Sangtien Youthao and Saksiwan Songsiriworakul (2022). A Statistical Process Development Model in Thesis Writing for Graduate Students at Mahidol University in Thailand.
18ธีรพัฒน์ อังศุชวาล (2022). Governance 101: ความหมายและรูปแบบที่หลากหลาย.
19Theerapat Ungsuchaval, Kanang Kantamaturapoj, Pattara Leelahavarong, Jomkwan Yothasamut, Kunnatee Ponragdee, Juthamas Prawjaeng, Phorntida Hadnorntun (2022). Advocating evidence-informed policy in Thailand: The case of the development of bicycle commuting policy framework.
20Theerapat Ungsuchaval, Weerasak Putthasri, Nanoot Mathurapote, Phruksa Sinluenam, Khanitta Sae-iew, Kotchamon Sukyoyot (2022). Social Participation Mechanisms in Governmental Response to COVID-19 in Thailand.
21Mulaphong, D. (2022). Mulaphong, D. (2022). Does meritocracy produce desirable outcomes for public organizations? Results of a worldwide expert survey from 149 nations. Public Integrity. doi.org/10.1080/10999922.2022.2074763 .
22Mulaphong, D. (2022). Mulaphong, D. (2022). Social undermining in public sector organizations: Examining its effects on employees’ work attitudes, behaviors, and performance. Public Organization Review. doi.org/10.1007/s11115-022-00652-7.
23Mulaphong, D. (2022). Mulaphong, D. (2022). Citizen engagement in coproductive community services: Examining the influence of community attachment, trust in the local government, and the leadership of local elected officials. Community Development. doi.org/10.1080/15575330.2022.2127155.
24Sukanya Chongthawonsatid, Attapol Kanjanapongporna (2022). Factors affecting online learning for undergraduate students in medical records major, Mahidol University.
25Sukanya Chongthawonsatid (2022). Socioeconomic status and health condition of the older adult and elderly population in Thailand.
26ศศิรา วรรณสถิตย์, สุกัญญา จงถาวรสถิตย์, พรณรงค์ โชติวรรณ, ไชยสิทธิ์ วชิรดิลก (2022). คุณภาพของการสรุปสาเหตุการตายต้นกาเนิดด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด.
27กมลชนก ศิริบัญชาชัย, สุกัญญา จงถาวรสถิตย์, อารีศักดิ์ โชติวิจิตร (2022). คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราชที่ได้รับการผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลังระดับเอวของโรคกระดูกสันหลังเคลื่อนจากความเสื่อม:การศึกษาแบบย้อนหลังและติดตาม.
28Petchtam, K. and Limwongsaku, K. (2022). Quality of Life in the King's Properties: A Case Study of Polices' Work Towards Thais' Happiness Through Crime Prevention.
29มนัสวี ธนารักษ์พงศกร, อภิชญา ตั้งจุฑารัตน์ และ แสงเทียน อยู่เถา (2021). การพัฒนาเวชระเบียนผู้ป่วยนอกสำหรับผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลทหารผ่านศึก.
30วศิน ปั้นทอง, ชัยธวัช สีผ่องใส, ธีรพัฒน์ อังศุชวาล (2021). เกมกับการสร้างความเป็นพลเมือง: บทเรียนจากมูลนิธิฟรีดริช เนามัน (ประเทศไทย).
31ปิยะพงษ์ บุษบงก์, ธีรพัฒน์ อังศุชวาล (2021). นโยบายศึกษาจากหลากมุมมอง.
32Ratsadakorn Yimsabai, Sukanya Chongthawonsatid, Bura Sindhupakorn4 (2021). Quality of life in osteoarthritis knee undergoing total knee arthroplasty: Suranaree University of Technology Hospital.
33Chokprajakchat, S., Techagaisiyavanit, W., and Lyavarakul, T. (2021). How a Halfway House Became a Road Toward Freedom: A Case Study of the Kalatapae Community.
34Chongthawonsatid, S. (2021). Identification of Unmet Healthcare Needs-National Survey in Thailand..
35ธีรพัฒน์ อังศุชวาล, คนางค์ คันธมธุรพจน์ (2021). การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม: การทบทวนกรอบคิดเบื้องต้น. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
36สักดิ์สิวรรณ ทรงสิริวรกุล และ แสงเทียน อยู่เถา (2021). สารสนเทศการมุ่งเน้นผู้เรียน: สู่การพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา.
37Yamnill, S. and McLean, G. N. (2021). Can action research sustain longitudinal change? A case study of Lumpaya community, Thailand. .
38Petchtam, K. and Poonyarith, S. (2021). Harm Reduction: Policy for Social Justice.
39Mulaphong, D., & Cheurprakobkit, S. (2021). Does police stop and search make everyone feel safe? Evidence from the United States..
40Sangtien Youthao and Somsak Amornsiriphong (2021). One health information management: health system reforms to support social well-being in Thailand.
41Sangtien Youthao and Saowalee Kaewchuay (2020). The Development of Prototype Organizations for Physical Activity Promotion to Reduce Sedentary Behavior.
42Phummaraa, P. and Songpracha, S. (2020). The Development of Local Authority Personnel for Vision Forming and Sustainable Conservation Strategic Planning in Bangpakong River, Thailand..
43ธีรพัฒน์ อังศุชวาล, ชัชฎา กำลังแพทย์ (2020). กลไกการอภิบาลทางสาธารณสุขของไทยในการจัดการโควิด-19.
44Yuthpong Chantrawarin (2020). Tense Situation of Chiang Khong Border Town Development toward Modernity under Chiang Khong's SEZ Policy And The Role of Local Social Movement . Mae Jo University .
45จุฑามาศ ปัททุม, ชฎาพร สุขใส, ณญาดา ไหมคง และแสงเทียน อยู่เถา (2020). แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเวชระเบียน ของบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.
46Theerapat Ungsuchaval (2020). Reconciling Ideas of Governance Reform : New Public Manangement (NPM) and New Public Governance (NPG) in the Autonomization of the Thai state.
47อรจิรา อยู่พิจิตร, อัจฉรียา เกตุพานิช, อัญณา หงษ์สุวรรณ และแสงเทียน อยู่เถา (2020). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรด้านเวชระเบียน ระหว่างโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร.
48Kang, S. C., Mulaphong, D., Hwang, E., & Chang, C.-K. (2019). Kang, S. C., Mulaphong, D., Hwang, E., & Chang, C.-K. (2019). Public-private partnerships in developing countries: Factors for successful adoption and implementation. International Journal of Public Sector Management, 32(4), 334-351. doi.org/10.1108/IJPSM-01-2018-0001.
49พลาดร ภาภักดี และ แสงเทียน อยู่เถา (2019). สถานภาพปัญหาและสาเหตุของการใช้งานในการปรับปรุงระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์จากการสแกนของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล..
50Saowalee Kaewchuay and Sangtien Youthao (2019). The Development of Computer Data System for Presenting the Athletics Competition Record in Thailand.
51Sangtien Youthao (2019). Information to Protect Tourists in Phuket Island.
52ทีปกรณ์ สู่พิภักดิ์ และ แสงเทียน อยู่เถา (2018). การวิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญของระบบสารสนเทศต่อการบริหารจัดการโรงพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ.
53สิทธิการณ์ พวงใต้, แสงเทียน อยู่เถา และทิพา ชาคร (2018). แนวทางการพัฒนาข้อมูลจำเป็นในการบันทึกเวชระเบียน หน่วยตรวจโรคฉุกเฉิน โรงพยาบาลศิริราช.
54Phoraksa, T. (2017). Analyze the factors that caused female inmates to recommit in substance abuse cases..
55Lapasrada Jitwarin and Uthaithip Jiawiwatkul (2017). Development Model of “Community College Teachers’ Professional Learning Community”: A Case Study of Phang-nga Community College, Thailand. .
56Kantamaturapoj, K. and Marshall, A. (2017). Providing organic food to urban consumers: case studies of supermarkets in Bangkok and metropolitan area..
57Rugchatjaroen, K. (2017). Success of Electronic Government Project in Bangkok Metropolis: An ITPOSMO Approach.
58แสงเทียน อยู่เถา (2017). สิทธิผู้ป่วยในประเทศไทย: บูรณาการแนวคิดที่สะท้อนจากวิชาชีพด้านการแพทย์ ด้านกฎหมาย ภาคประชาสังคมและผู้เกี่ยวข้อง สู่การพัฒนาสิทธิผู้ป่วย.
59ปิยะพร ศิริสุข, พชรวรรณ เลิศมงคลวุฒิชัย, พลอยวลิน ศรีสว่าง และแสงเทียน อยู่เถา (2017). แนวทางการลดความเสี่ยงต่อการฟ้องร้องในการปฏิบัติงานด้านเวชระเบียน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า.