Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดงานวิจัย

รหัสโครงการวิจัย 105
ปีที่เริ่มโครงการวิจัย พ.ศ. 2564
ชื่อโครงการวิจัย สถานภาพ ระบบและกลไกสนับสนุนการทำงานแบบสหวิทยาการตามแนวทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม (STS)
หลักสูตร
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์
งบประมาณ 0 0
วันที่เริ่มโครงการวิจัย ไม่ระบุ
วันสิ้นสุดโครงการวิจัย ไม่ระบุ
ทีมวิจัย ผู้รับผิดชอบหลัก - ธีรพัฒน์ อังศุชวาล
ผู้ร่วมวิจัย - ปิยณัฐ ประถมวงษ์
ผู้ร่วมวิจัย - จิดาภา คุ้มกลาง
แหล่งทุน หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
ประเภทแหล่งทุน ทุนภายนอก ในประเทศ