Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดงานวิจัย

รหัสโครงการวิจัย 108
ปีที่เริ่มโครงการวิจัย พ.ศ. 2560
ชื่อโครงการวิจัย ปป
หลักสูตร หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์
งบประมาณ 4,444,444,444 THB
วันที่เริ่มโครงการวิจัย 09 สิงหาคม 2566
วันสิ้นสุดโครงการวิจัย 26 สิงหาคม 2566
ทีมวิจัย ผู้รับผิดชอบหลัก - พราม อินพรม
ผู้ร่วมวิจัย - ภัททิรา ไทยทอแสง
ผู้ร่วมวิจัย - ณัฏฐ์ญา ราชธานี
แหล่งทุน ปปปปปปปป
ประเภทแหล่งทุน ภายในมหาวิทยาลัย