Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดงานวิจัย

รหัสโครงการวิจัย 11
ปีที่เริ่มโครงการวิจัย พ.ศ. 2564
ชื่อโครงการวิจัย การเข้าถึงการรักษา HIV อย่างต่อเนื่องของกลุ่มชายรักชายที่อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV ในสถานการณ์ COVID-19
หลักสูตร
ภาควิชา ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
งบประมาณ 100,000 THB
วันที่เริ่มโครงการวิจัย 01 มิถุนายน 2564
วันสิ้นสุดโครงการวิจัย 30 กันยายน 2564
ทีมวิจัย ผู้รับผิดชอบหลัก - โธมัส อี. กวาดามูซ
แหล่งทุน
ประเภทแหล่งทุน ภายในมหาวิทยาลัย