Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดงานวิจัย

รหัสโครงการวิจัย 16
ปีที่เริ่มโครงการวิจัย พ.ศ. 2564
ชื่อโครงการวิจัย ปรากฏการณ์ของความเบื่อหน่ายกิจกรรมออนไลน์ในยุควิกฤติ COVID-19 ต่อพฤติกรรมที่ผิดปกติของวัยรุ่นสู่การสร้างแบบจำลองห้องเรียนเสมือนจริง
หลักสูตร
ภาควิชา ภาควิชาศึกษาศาสตร์
งบประมาณ 98,000 THB
วันที่เริ่มโครงการวิจัย 01 เมษายน 2564
วันสิ้นสุดโครงการวิจัย 30 กันยายน 2564
ทีมวิจัย ผู้รับผิดชอบหลัก - โสวริทธิ์ธร จันทร์แสงศรี
แหล่งทุน
ประเภทแหล่งทุน ภายในมหาวิทยาลัย