Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดงานวิจัย

รหัสโครงการวิจัย 2
ปีที่เริ่มโครงการวิจัย พ.ศ. 2564
ชื่อโครงการวิจัย โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนร่วมเพื่อทำให้ประชาชนมีความสุข
หลักสูตร
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์
งบประมาณ 400,000 THB
วันที่เริ่มโครงการวิจัย 15 กันยายน 2563
วันสิ้นสุดโครงการวิจัย 31 ธันวาคม 2563
ทีมวิจัย ผู้รับผิดชอบหลัก - เขมธิดา เพ็ชรแต้ม
แหล่งทุน กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประเภทแหล่งทุน ทุนภายนอก ในประเทศ