Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดงานวิจัย

รหัสโครงการวิจัย 21
ปีที่เริ่มโครงการวิจัย พ.ศ. 2565
ชื่อโครงการวิจัย การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นและข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการออกแบบและพัฒนาสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักสูตร
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์
งบประมาณ 95,000 THB
วันที่เริ่มโครงการวิจัย 01 มีนาคม 2565
วันสิ้นสุดโครงการวิจัย 01 มีนาคม 2565
ทีมวิจัย ผู้รับผิดชอบหลัก - กฤษณ์ รักชาติเจริญ
แหล่งทุน
ประเภทแหล่งทุน ภายในมหาวิทยาลัย