Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดงานวิจัย

รหัสโครงการวิจัย 27
ปีที่เริ่มโครงการวิจัย พ.ศ. 2564
ชื่อโครงการวิจัย สถานการณ์เสี่ยง การรับรู้ และผลกระทบทางจิตใจ และผลการฝึกปฏิบัติการใช้ชุดทักษะความคิดในการเผชิญกับปัญหาทางจิตใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตปริมณฑลประเทศไทย ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด: วิจัยในชั้นเรียน
หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
ภาควิชา ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
งบประมาณ 95,845 THB
วันที่เริ่มโครงการวิจัย 01 กันยายน 2564
วันสิ้นสุดโครงการวิจัย 28 กุมภาพันธ์ 2564
ทีมวิจัย ผู้รับผิดชอบหลัก - ดรุณี ภู่ขาว
แหล่งทุน
ประเภทแหล่งทุน ภายในมหาวิทยาลัย