Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดงานวิจัย

รหัสโครงการวิจัย 28
ปีที่เริ่มโครงการวิจัย พ.ศ. 2565
ชื่อโครงการวิจัย การจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเรื่องการฝึกปฏิบัติ วิธีการสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจขั้นสูงจากปฏิบัติสู่การศึกษาวิจัยประเมินผล
หลักสูตร
ภาควิชา ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
งบประมาณ 35,000 THB
วันที่เริ่มโครงการวิจัย 01 มีนาคม 2565
วันสิ้นสุดโครงการวิจัย 01 มีนาคม 2565
ทีมวิจัย ผู้รับผิดชอบหลัก - ดรุณี ภู่ขาว
แหล่งทุน
ประเภทแหล่งทุน ภายในมหาวิทยาลัย