Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดงานวิจัย

รหัสโครงการวิจัย 31
ปีที่เริ่มโครงการวิจัย พ.ศ. 2565
ชื่อโครงการวิจัย โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และการนำแนวคิดทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพมาใช้ในประเทศไทย
หลักสูตร
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์
งบประมาณ 0 0
วันที่เริ่มโครงการวิจัย 29 ธันวาคม 2564
วันสิ้นสุดโครงการวิจัย 30 กรกฎาคม 2565
ทีมวิจัย ผู้รับผิดชอบหลัก - ธีรพัฒน์ อังศุชวาล
ผู้ร่วมวิจัย - คนางค์ คันธมธุรพจน์
แหล่งทุน
ประเภทแหล่งทุน ทุนภายนอก ในประเทศ