Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดงานวิจัย

รหัสโครงการวิจัย 33
ปีที่เริ่มโครงการวิจัย พ.ศ. 2564
ชื่อโครงการวิจัย การส่งเสริมการรู้เท่าทันสุขภาพเพื่อป้องกันโคโรนาไวรัส 2019 (Covid-19) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับพนักงานลูกจ้างทำความสะอาด
หลักสูตร
ภาควิชา ภาควิชาศึกษาศาสตร์
งบประมาณ 15,000 THB
วันที่เริ่มโครงการวิจัย 01 มิถุนายน 2564
วันสิ้นสุดโครงการวิจัย 30 กันยายน 2564
ทีมวิจัย ผู้รับผิดชอบหลัก - ประศักดิ์ สันติภาพ
แหล่งทุน
ประเภทแหล่งทุน ภายในมหาวิทยาลัย