Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดงานวิจัย

รหัสโครงการวิจัย 37
ปีที่เริ่มโครงการวิจัย พ.ศ. 2564
ชื่อโครงการวิจัย โครงการจ้างที่ปรึกษาในการให้ความรู้และการติดตามและประเมินผล
หลักสูตร
ภาควิชา ภาควิชาศึกษาศาสตร์
งบประมาณ 990,000 THB
วันที่เริ่มโครงการวิจัย 07 กันยายน 2564
วันสิ้นสุดโครงการวิจัย 04 เมษายน 2565
ทีมวิจัย ผู้รับผิดชอบหลัก - พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
ประเภทแหล่งทุน ทุนภายนอก ในประเทศ