Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดงานวิจัย

รหัสโครงการวิจัย 38
ปีที่เริ่มโครงการวิจัย พ.ศ. 2564
ชื่อโครงการวิจัย โครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามกรอบหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลฯ ประจำปี 2564 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
หลักสูตร
ภาควิชา ภาควิชาศึกษาศาสตร์
งบประมาณ 1,475,000 THB
วันที่เริ่มโครงการวิจัย 30 กันยายน 2564
วันสิ้นสุดโครงการวิจัย 26 กุมภาพันธ์ 2565
ทีมวิจัย ผู้รับผิดชอบหลัก - พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์
แหล่งทุน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ประเภทแหล่งทุน ทุนภายนอก ในประเทศ