Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดงานวิจัย

รหัสโครงการวิจัย 41
ปีที่เริ่มโครงการวิจัย พ.ศ. 2565
ชื่อโครงการวิจัย การศึกษาแนวทางการจัดการขยะอาหารอย่างบูรณาการและพัฒนาศักยภาพการจัดการขยะอาหารในครัวเรือนอย่างยั่งยืน
หลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
ภาควิชา ภาควิชาศึกษาศาสตร์
งบประมาณ 806,295 THB
วันที่เริ่มโครงการวิจัย 01 กุมภาพันธ์ 2565
วันสิ้นสุดโครงการวิจัย 31 มกราคม 2566
ทีมวิจัย ผู้รับผิดชอบหลัก - พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์
แหล่งทุน สำนักงานพัฒนากรวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ประเภทแหล่งทุน ภายในมหาวิทยาลัย