Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดงานวิจัย

รหัสโครงการวิจัย 46
ปีที่เริ่มโครงการวิจัย พ.ศ. 2564
ชื่อโครงการวิจัย โครงการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมที่ดูแลเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด
หลักสูตร
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์
งบประมาณ 1,600,000 THB
วันที่เริ่มโครงการวิจัย 04 มีนาคม 2564
วันสิ้นสุดโครงการวิจัย 20 กันยายน 2564
ทีมวิจัย ผู้รับผิดชอบหลัก - วีนันท์กานต์ รุจิภักดิ์
แหล่งทุน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งทุน ทุนภายนอก ในประเทศ