Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดงานวิจัย

รหัสโครงการวิจัย 5
ปีที่เริ่มโครงการวิจัย พ.ศ. 2564
ชื่อโครงการวิจัย การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ
หลักสูตร
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์
งบประมาณ 20,000 THB
วันที่เริ่มโครงการวิจัย 01 มกราคม 2564
วันสิ้นสุดโครงการวิจัย 01 มีนาคม 2564
ทีมวิจัย ผู้รับผิดชอบหลัก - เสรี วรพงษ์
แหล่งทุน เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ
ประเภทแหล่งทุน ทุนภายนอก ในประเทศ