Perspective Students | Current Students | Staff | Alumni | Partners
 

รายละเอียดงานวิจัย

รหัสโครงการวิจัย 50
ปีที่เริ่มโครงการวิจัย พ.ศ. 2564
ชื่อโครงการวิจัย การประเมินเรือนจำต้นแบบ ปี พ.ศ.2563
หลักสูตร
ภาควิชา ภาควิชาสังคมศาสตร์
งบประมาณ 100,000 THB
วันที่เริ่มโครงการวิจัย 01 กันยายน 2563
วันสิ้นสุดโครงการวิจัย 01 ตุลาคม 2563
ทีมวิจัย ผู้รับผิดชอบหลัก - ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด
แหล่งทุน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
ประเภทแหล่งทุน ทุนภายนอก ในประเทศ